BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Ochrany

Top 250 Websites on OCHRANY

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Sep 1 2020.
Here are the best websites we found: sosoom.cz • servispo.cz • myslivost.cz • fovsr.sk • projektenergetickeochrany.cz • eurohas.com • smopaj.sk • dro2018.cz • evisnet.cz

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
Střední odborná škola ochrany osob a majetku | Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.. SOSOOM | Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o.
Alexa Rank
120,706
Servis požární ochrany - Slavomír Kofroň. Firma Slavomír Kofroň - servis požární ochrany poskytuje veškeré služby v oboru požární ochrany a požární bezpečnosti staveb
Alexa Rank
1,000,001
Myslivost - Home. Časopis MYSLIVOST - odborné informace z myslivosti, zvěři, lovectví, kynologii, loveckého a sportovního střelectví, lesnictví a ochrany přírody.
Alexa Rank
149,383
Fond ochrany vkladov -. Fond ochrany vkladov je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR
Alexa Rank
1,000,001
Projekt energetické ochrany. Projekt energetické ochrany
Alexa Rank
1,000,001
Eurohas Consulting s.r.o. - Komplexné služby požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci, kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hasiace prístroje, hydranty, hasičská výzbroj, požiarne vodovody, požiarne prestupy, požiarne klapky, lekárničky, piktogramy, pracovné odevy
Alexa Rank
1,000,001
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši patrí medzi múzejné pracoviská s jedinečnou špecializáciou v rámci Slovenska doplnenú o oblasť územnej i druhovej ochrany. Stavia na historických základoch Múzea slovenského krasu zalo
Alexa Rank
1,000,001
Dny radiacni ochrany |  . Dny radiacni ochrany
Alexa Rank
1,000,001
Vzdělávání bezpečnosti práce a požární ochrany | Evisnet.cz. Pořádáme školení BOZP a PO (bezpečnosti práce a požární ochrany) ve městech po celé ČR - Praha, Ostrava, Brno, Olomouc a mnohá další.
Alexa Rank
1,000,001
OPSIAL - inštinkt ochrany
Alexa Rank
1,000,001
Kompletný systém ochrany pred bleskom
Alexa Rank
1,000,001
VOLNÁ SEKCE - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí. VOLNÁ SEKCE
Alexa Rank
1,000,001
JOMA SEPO - komplexné zabezbečeníe ochrany pred požiarmi
Alexa Rank
1,000,001
DOHNÁLEK - ochrany pro energetiku
Alexa Rank
1,000,001
Hasiči Dobrovice | Sbor dobrovolných hasičů a jednotka požární ochrany kategorie JPO III.
Alexa Rank
1,000,001
SOS spotrebitelov – Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
Alexa Rank
1,000,001
KADUC & PARTNERS | Advokátska kancelária. Služby nadštandardnej kvality za prijateľnú cenu. Od ochrany práv fyzických osôb až po veľké obchodné spoločnosti.
Alexa Rank
1,000,001
CIP | Profil spoločnosti. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi
Alexa Rank
1,000,001
Domů | Topprivat.cz. Topprivát Praha Vám nabízí široký výběr erotických služeb od mnoha krásných dívek. Sex nabízíme za velice příznívé ceny a a vybrat si můžete z opravdu bohaté nabídky erotických služeb, jako jsou například 69, Anál dámský, Anál panský, Autoerotika, Erotické masáže, Footfetish, Klasika, Lesbi show, Líbání, Masáž prostaty, Masáže, Oboustranný orál, Orál, Orál bez ochrany, Připínák, SM a další. Náš privát naleznete na ulici Italská v Praze.
Alexa Rank
514,209
Úvodní strana - Hasičský záchranný sbor České republiky. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech. Spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Má ve své působnosti i ochranu obyvatelstva. Tvoří jej generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc.
Alexa Rank
1,000,001
BEZPO Plzeň s. r. o. | Bezpečnost práce | Požární ochrana | Podniková ekologie | Školení | Revize | Pořární zprávy | Koordinátor. Firma Bezpo Plzeň s.r.o. provádí dodavatelským způsobem veškeré činnosti týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí (environmentu), školení dělnických profesí, revizí vyhrazených zařízení, odpadového hospodářství a chemických látek, zajištění funkce koordinátora na staveništi, zpracování požárně bezpečnostního řešení. Přednostmi naší firmy je komplexnost a kvalita služeb, pohotovost, hlídání termínů a přijatelné ceny.
Alexa Rank
1,000,001
POBEST, s.r.o. | Požiarna ochrana | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | PO | BOZP | SHZ | ENVIRO. Ponúkame vysokú kvalitu produktov a služieb nielen v oblastiach požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dlhoročné skúsenosti sú našou vizitkou.
Alexa Rank
1,000,001
CITEL - Inovativní systémy přepěťových ochran. Přepěťové ochrany
Alexa Rank
1,000,001
O společnosti - SKILL s.r.o.. Společnost SKILL s.r.o. nabízí od roku 1992 své služby v oboru implementace informačních technologií, bezpečnostní analýzy, ochrany informačních systémů a dat a zajišťuje analytické zpracování obchodních procesů.
Alexa Rank
1,000,001
Úvod. Bonul - Bezpečnostné autá Bonul - Centrálny pult ochrany Bonul - Prevoz peňazí Bonul - Počítačka peňazí. 12345. Poskytované služby. fyzická ochrana majetku
Alexa Rank
1,000,001
PyroExpert.cz | informace o ohňostrojich a pyrotechnice. 288 VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2015 o provádění ohňostrojných prací Český báňský úřad stanoví podle § 33 odst. 6 a § 36 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice): § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška a) upravuje způsob provádění ohňostrojných prací, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu života, zdraví a majetku, a obsah technologického postupu, b) stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) manipulačním prostorem část území v bezpečnostním okruhu1) určená pro bezpečnou přípravu ohňostrojné práce, b) odpalovačem ohňostrojů osoba s odbornou způsobilostí2) k zacházení s pyrotechnickými výrobky při ohňostrojných pracích, c) hlídkou osoba písemně pověřená vedoucím odpalovačem ohňostrojů k vyklizení jí přiděleného úseku nebo části ohroženého území a k uzavření bezpečnostního okruhu v rámci realizace ohňostrojné práce, d) odpalištěm místo v manipulačním prostoru, ve kterém dochází k odpalování pyrotechnických výrobků, e) odpalem zažehnutí zápalnice nebo stopiny, přivedení elektrického proudu do roznětného okruhu nebo při použití bezdrátového odpalovacího zařízení vyslání signálu z vysílače na přijímač, za účelem provedení ohňostrojné práce, f) ohroženým územím území uvnitř bezpečnostního okruhu, g) selhávkou pyrotechnický výrobek, který byl zapojený do roznětné sítě a který během provádění ohňostrojné práce nesplnil účel, ke kterému byl určen, h) elektrostatickým uzemněným předmětem vodivý předmět, který je spojený se zemí, o odporu spojení menším než 1 MΩ. § 3 Základní pravidla pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (1) Pyrotechnický výrobek se smí používat a) ve stavu a tvaru dodaném jejich výrobcem, dovozcem nebo distributorem, pokud se v návodu k použití nestanoví jinak, b) v souladu s technologickým postupem nebo generálním technologickým postupem3) (dále jen "technologický postup"), c) v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce4) nebo se způsobem zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku (dále jen "opatření") uvedeným v ohlášení5) a d) takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku. (2) Poškozený anebo zjevně nefunkční pyrotechnický výrobek se bezodkladně zničí nebo zneškodní v souladu s návodem k použití a technologickým postupem. (3) Pyrotechnický výrobek se nesmí používat v uzavřených prostorách, pokud k tomu není určen. (4) Při zacházení s pyrotechnickým výrobkem v manipulačním prostoru mohou být přítomné pouze osoby, které plní úkoly související s přípravou a realizací ohňostrojné práce a jsou seznámené vedoucím odpalovačem ohňostrojů s technologickým postupem, rozhodnutím o povolení ohňostrojné práce anebo opatřeními uvedenými v ohlášení v rozsahu, v jakém se jich týká. Seznámení je třeba provést před zahájením přípravných prací, nejpozději před zahájením plnění daného úkolu. Doklady o seznámení osob se vloží do technologického postupu nejpozději před odpalem. § 4 Dokumentace ohňostrojných prací (1) Ohňostrojná práce se provádí jen za osobního vedení vedoucího odpalovače ohňostrojů6) podle technologického postupu, podmínek uvedených v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce anebo podle opatření uvedených v ohlášení. (2) Obsah technologického postupu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) Technologický postup musí být k dispozici v místě realizace ohňostrojné práce u vedoucího odpalovače ohňostrojů. § 5 Bezpečnost ohňostrojných prací (1) Při ohňostrojné práci se stanoví bezpečnostní okruh a manipulační prostor v souladu s technologickým postupem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce anebo ohlášení tak, aby byly zajištěny podmínky pro její bezpečné provedení. (2) Hlídka vyklidí a uzavře bezpečnostní okruh ve stanoveném rozsahu. Hlídka vždy upozorní vedoucího odpalovače ohňostrojů na vstup nepovolaných osob do ohroženého území nebo na jiné skutečnosti, které by mohly ohrozit život a zdraví osob nebo majetek. Za tímto účelem vedoucí odpalovač ohňostrojů hlídku vybaví červenou páskou, světlem anebo praporkem a prostředky pro vzájemné dorozumívání s vedoucím odpalovačem ohňostrojů. (3) Umístění úkrytů osob, stanovišť hlídek a místa odpalu stanoví technologický postup a řídí se místními podmínkami s ohledem na zajištění dostatečné ochrany před nežádoucími účinky odpalovaného pyrotechnického výrobku. § 6 Bezpečnostní okruh (1) Bezpečnostní okruh se stanoví v souladu s návodem k použití odpalovaných pyrotechnických výrobků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti, s ohledem na jejich případný náklon od svislé osy při odpalování a povětrnostní podmínky. (2) Ohrožené území se vyklidí a bezpečnostní okruh se uzavře v souladu s technologickým postupem, nejpozději však 5 minut před zahájením odpalování pyrotechnických výrobků. (3) Bezpečnostní okruh se zajistí hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným vedoucím odpalovačem ohňostrojů a uvedeným v technologickém postupu tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolané osoby do ohroženého území. (4) Bezpečnostní okruh se může uvolnit pouze v případě, že byly provedeny činnosti podle § 12 a nehrozí-li nebezpečí od použitého pyrotechnického výrobku. Uvolněním bezpečnostního okruhu je ohňostrojná práce ukončena. § 7 Manipulační prostor Zacházet s pyrotechnickým výrobkem při přípravě ohňostrojné práce lze pouze v manipulačním prostoru a za předpokladu, že jsou zajištěny podmínky pro bezpečnou přípravu ohňostrojné práce. § 8 Provádění ohňostrojných prací (1) Při provádění ohňostrojné práce musí být pomůcky určené pro odpalování pyrotechnického výrobku, zejména moždíř, rám nebo klec, stabilizovány a přizpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezpečné odpálení pyrotechnického výrobku zamýšleným směrem. (2) Odpal pyrotechnického výrobku se nesmí provést, pokud všechny osoby podílející se na přípravě ohňostrojné práce nejsou v úkrytu nebo mimo ohrožené území, s výjimkou případů stanovených v § 9. § 9 Roznět zápalnicí nebo stopinou Zápalnice nebo stopina musí být tak dlouhá, aby osoba provádějící odpal měla po zažehnutí zápalnice nebo stopiny dostatek času odejít do bezpečného místa nebo úkrytu. § 10 Elektrický roznět (1) Elektrický roznět je realizován pomocí samostatných nebo propojených elektrických rozněcovadel s přívodními vodiči, případně s propojovacími vodiči, zapojených do roznětné sítě. Roznětným okruhem se rozumí uzavřené roznětné vedení, které se skládá z roznětné sítě a přívodního vedení sloužícího k připojení roznětné sítě na zdroj roznětného proudu, připravené k odpalu. Přívodní vodiče elektrického rozněcovadla, propojovacího vodiče a přívodního vedení musí mít po celé délce neporušenou izolaci a spoje musí být spolehlivě izolovány. (2) Do téhož roznětného vedení se zapojují elektrická rozněcovadla, jejichž elektrické vlastnosti jsou z hlediska předepsané roznětné elektrické energie shodné. (3) Zdroj roznětného proudu musí být vybaven zvláštním bezpečnostním prvkem, který znemožňuje jeho nežádoucí uvedení do činnosti, pokud je připojen k roznětnému vedení. (4) Kontrolované elektrické rozněcovadlo je třeba umístit tak, aby v průběhu kontroly jeho vodivosti vedoucím odpalovačem ohňostrojů nebo jím pověřeným odpalovačem ohňostrojů nikoho neohrozilo. (5) Před odpalem změří vedoucí odpalovač ohňostrojů nebo jím pověřený odpalovač ohňostrojů ohmmetrem nebo pomocí vhodného zařízení na zdroji roznětného proudu odpor roznětného okruhu. V případě, že zjištěný odpor roznětného okruhu neumožňuje dosáhnout požadovanou hodnotu roznětného proudu, nelze provést odpal pyrotechnického výrobku. § 11 Ochrana elektrického roznětu před účinky cizí energie (1) Elektrický roznět musí být dostatečně chráněn před účinkem cizí elektrické energie způsobem stanoveným technologickým postupem tak, aby nedošlo k předčasné iniciaci pyrotechnického výrobku. Nelze-li vliv cizí elektrické energie spolehlivě vyloučit, použije se elektrické rozněcovadlo s odpovídající elektrickou pevností. (2) K ochraně elektrického roznětu před účinky elektrostatické energie vedoucí odpalovač ohňostrojů zajistí, aby a) oblečení osob v manipulačním prostoru a použité pomůcky nebyly z materiálu s vysokou izolační schopností, b) před každou manipulací s elektrickým rozněcovadlem anebo s kteroukoliv částí roznětného vedení a vždy po každém přerušení těchto prací se osoby zbavily případného elektrostatického náboje dotykem s elektrostaticky uzemněným předmětem a c) případný elektrostatický náboj byl vybit dotykem přívodního vedení s elektrostaticky uzemněným předmětem před připojením k roznětné síti. (3) K ochraně před nežádoucím vlivem atmosférické elektrické energie vedoucí odpalovač ohňostrojů před zahájením přípravy elektrického roznětu až do počátku odpalování pyrotechnických výrobků vhodným způsobem zjišťuje výskyt a přibližování bouřky. Při bouřce, při jejím přibližování nebo lze-li ji očekávat, se elektrický roznět nesmí připravovat. (4) Opatření k ochraně elektrického roznětu před účinky vysokého a velmi vysokého napětí se stanoví v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou o používání výbušnin7). (5) K ochraně elektrického roznětu před účinky bludných proudů, pokud je lze předpokládat a nelze-li odstranit nebezpečí předčasného roznětu vlivem bludných proudů vypnutím jejich zdroje, vedoucí odpalovač ohňostrojů zajistí a) měření bludných proudů v místech podle technologického postupu a b) použití elektrických rozněcovadel s hodnotou bezpečného proudu nejméně třikrát vyšší, než je nejvyšší zjištěná hodnota bludných proudů. (6) Opatření k ochraně elektrického roznětu před účinky vysokofrekvenční energie se stanoví v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou o používání výbušnin8). § 12 Činnosti po odpálení pyrotechnických výrobků (1) Po uplynutí čekací doby, která činí nejméně 10 minut po odpálení posledního pyrotechnického výrobku na odpališti, se provede prohlídka manipulačního prostoru a následně prohlídka ohroženého území za účelem zjištění, zda všechny pyrotechnické výrobky byly v rámci ohňostrojné práce odpáleny. Před zahájením prohlídky musí být roznětné vedení odpojeno od zdroje roznětného proudu. (2) V případě, že dojde k selhávce, anebo je pouhé podezření, že k ní došlo, se čekací doba podle odstavce 1 prodlouží podle technologického postupu s ohledem na použitý pyrotechnický výrobek a v souladu s jeho návodem k použití. (3) Nalezená selhávka po odpálení pyrotechnického výrobku musí být zničena bezodkladně po ukončení prohlídky podle technologického postupu. § 13 Osvědčení o odborné způsobilosti Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 14 Závěrečné ustanovení Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. § 15 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2015. Předseda: Ing. Štemberka v. r. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2015 Sb. Obsah technologického postupu Technologický postup obsahuje: 1. místo provádění ohňostrojné práce, 2. datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostrojné práce a dobu jejího trvání, 3. identifikaci vedoucího odpalovače ohňostrojů, včetně čísla osvědčení o odborné způsobilosti1) k zacházení s pyrotechnickými výrobky, 4. počet osob podílejících se na přípravě a provádění ohňostrojné práce, z toho počet odpalovačů ohňostrojů, jejich povinnosti, 5. doklady o prokazatelném seznámení všech osob podílejících se na přípravě a provádění ohňostrojné práce vedoucím odpalovačem ohňostrojů s jejich povinnostmi, technologickým postupem, s rozhodnutím o povolení ohňostrojné práce anebo opatřeními uvedenými v ohlášení, v rozsahu, jakém se jich týká, podepsané poučenými osobami nejpozději před zahájením přípravy ohňostrojné práce, 6. množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků, 7. stanovení velikosti bezpečnostního okruhu s ohledem na použité pyrotechnické výrobky a povětrnostní podmínky, odůvodnění velikosti bezpečnostního okruhu, rozmístění hlídek a jim přidělený rozsah ohroženého území v rámci bezpečnostního okruhu, 8. stanovení manipulačního prostoru, odpaliště a místa odpalu, rozmístění pyrotechnických výrobků, vymezení přidělených úseků ohroženého území pro jednotlivé hlídky, 9. seznam vlastníků nemovitostí nacházejících se v bezpečnostním okruhu, 10. způsob poučení hlídek, vymezení způsobu vzájemného dorozumívání hlídek s vedoucím odpalovačem ohňostrojů, označení hlídek, 11. způsob a čas vyklizení ohroženého území a uzavření bezpečnostního okruhu, stanovení bezpečného místa nebo úkrytu, 12. způsob řešení vstupu nepovolaných osob a kontrolních orgánů do ohroženého území, 13. způsob roznětu a jeho kontroly, přípustné podmínky pro připojení přívodního vedení k roznětné síti vedoucím odpalovačem ohňostrojů, opatření pro eliminaci předčasného roznětu pyrotechnických výrobků, ochranu elektrického roznětu před účinky cizí energie podle § 11, 14. způsob ochrany pyrotechnických výrobků před účinky povětrnostních podmínek a proti nežádoucí iniciaci, 15. vybavení odpalovače ohňostrojů a osoby podílející se na přípravě ohňostrojné práce osobními ochrannými pracovními prostředky při přípravě ohňostrojné práce, při odpalování pyrotechnických výrobků, při úklidu po ohňostrojné práci a při zneškodňování selhávek podle jiných právních předpisů, 16. vymezení přijatých protipožárních a dalších bezpečnostních opatření, 17. opatření po odpálení, čekací dobu při selhávce podle použitých pyrotechnických výrobků a jejich návodů k použití, 18. opatření při selhávce, způsob likvidace selhávky, poškozeného nebo zjevně nefunkčního pyrotechnického výrobku, 19. podmínky pro otevření bezpečnostního okruhu a uvolnění ohroženého území, 20. způsob zajištění poskytnutí první pomoci, 21. případná další opatření, která vyžadují místní podmínky pro provedení ohňostrojné práce za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a života osob, zvířat a majetku (stanovení největší přípustné rychlosti větru, při které lze ohňostrojnou práci provést, omezení dopravy - silniční, vlakové, letecké nebo vodní, apod.), 22. situační mapu v měřítku, ve které budou vyznačeny zejména údaje uvedené podle bodů 7 a 8, 23. místo uložení technologického postupu v době realizace ohňostrojné práce. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 288/2015 Sb. Vzor osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky Poznámky pod čarou 1) § 33 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). 2) § 36 odst. 1 písm. b) a § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb. 3) § 33 odst. 4 zákona č. 206/2015 Sb. 4) § 34 odst. 5 zákona č. 206/2015 Sb. 5) § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb. 6) § 33 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb. 7) § 65 vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 8) § 66 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb.
Alexa Rank
1,000,001
JUMA Trenčín - Vzdelávanie a služby BOZP, OPP a PZS. Vzdelávanie a služby BOZP, OPP a PZS. Vzdelávanie zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z ochrany pred požiarmi
Alexa Rank
1,000,001
JPJ - POBOZ s.r.o. - profesionál v oblasti bezpečnosti práce (BOZP). Kompletné služby týkajúce sa protipožiarnej ochrany (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre všetkých..
Alexa Rank
1,000,001
pozarnitechnika.eu | hasicí přístroje a požární technika Soukup. Společnost Milan Soukup je malá rodinná firma poskytující prodej, revize a servis hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních klapek a ostatní požární techniky. Poskytuje komplexní služby požární ochrany staveb, včetně zpracováním dokumentace požární ochrany.
Alexa Rank
1,000,001
Revize požárních zařízení a bezpečnost práce za nejlepší ceny. Naše společnost Vám nabízí služby v oblasti požární ochrany a služby v bezpečnosti práce.Provádíme školení online BOZP, požární ochrany, kontrolu pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. V naší vybavené dílně provádíme periodické zkoušky hasicích přístrojů. Prodáváme kvalitní české hasicí přístroje za nejlepší ceny na trhu. Např. hasicí přístroj práškový s hasební schopností 34 A za 789 Kč a to včetně revize. Provádíme revize a kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů, požárních hydrantů, montáž, kalibraci a kontrolu detektorů plynů Viteko, GIC a Augusta Elektra, požárních klapek Mandík a Systemair, revize požárních dveří, požárních ucpávek Hilti a Intumex, revize nouzového osvětlení. Provádíme také revize požárního odvětrání. Prohlídku pracoviště z hlediska bezpečnosti práce provádíme za nejlepší ceny na trhu.
Alexa Rank
1,000,001
VIKRA Služby s.r.o.. Nabízíme služby v poradenství a školení ohledně požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přepravy nebezpečných věcí.
Alexa Rank
1,000,001
Nariadenie GDPR – General Data Protection Regulation – Ochrana Osobných Údajov 2018 | GDPR. Vykonávame komplexné posúdenie a návrh opatrní v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Alexa Rank
1,000,001
Ochrana osobných údajov od OCHRANA-ONLINE.SK. GDPR vyriešime na mieru pre Vás. Ponúkame kompletné služby ochrany osobných údajov, taktiež zabezpečujeme externú zodpovednú osobu podľa GDPR.
Alexa Rank
1,000,001
Dexis | Ochrana, bezpečnosť a priemyselná distribúcia. Poskytujeme profesionálne riešenia, služby a produkty v oblasti ochrany, bezpečnosti a priemyselnej distribúcie. Najširšia ponuka produktov na trhu.
Alexa Rank
1,000,001
BOZP - Lékárny. Poskytování služeb z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na provoz lékáren, aktuální informace o zákonných povinnostech vztahujících se k oblasti BOZP, provádění povinného školení BOZP jejich zaměstnanců, zprostředkování provedení požadovaných revizí vyhrazených technických zařízení, vnitřní audit pracoviště, pomoc při vyšetřování pracovních úrazů, provedení prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky.
Alexa Rank
1,000,001
HSE consultancy | scpc.sk. Poradenstvo v oblastiach Bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, Ochrana pred požiarom, ochrana životného prostredia, civilná ochrana, EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, SEA – Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie
Alexa Rank
1,000,001
kolen bezpenosti prce, kolen idi, BOZP a PO | BEPOR.eu. Online kolen bezpenosti prce, porn ochrany a referentskch vozidel. Mme 13 let zkuenost a 90 000+ vydanch certifikt. Pidejte se i Vy.
Alexa Rank
1,000,001
I3C ochrana osobních údajů GDPR DPO. i3c.cz - Zabýváme se problematikou ochrany osobních údajů, GDPR, DPO
Alexa Rank
1,000,001
ChemontBA s.r.o. - Predaj pesticídov a hnojív. Veľkoobchod s poľnohospodárskou chémiou. Vypracovanie plánov ochrany rastlín a poradenská služba. Predávame pesticídy, herbicídy, Insekticídy a fungicídy.
Alexa Rank
1,000,001
Sisley oficiální stránky: péče, make-up, vůně, sluneční péče a typy pro krásu - Sisley Paris - Sisley Paris. Sisley kompletní řada produktů pro péči o pleť a make-up plně vyhovuje potřebám všech typů pleti. Vysoká odbornost Sisley je velmi dobře známá v oblastech anti-age, hydratace, ochrany před slunečním zářením a dalších.
Alexa Rank
1,000,001
Bezpečnostní agentura PCO VIDOCQ s.r.o.|Pardubice, Hradec Králové. Bezpečnostní agentura Pardubice - PCO VIDOCQ s.r.o. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Využijte naši flexibilitu, rychlost a komplexní systém ochrany.
Alexa Rank
1,000,001
Raid And Defense Academy | RDA CZ, s.r.o.. RDA CZ je tým bývalých instruktorů ozbrojených složek. Máme praktické zkušenosti s civilním i vojenským nasazením v rizikových oblastech. Nabízíme komplexní výcvik v oblasti ochrany osob, získání zbrojního průkazu, obranné střelby a taktických postupů.
Alexa Rank
1,000,001
VIPAX. firma Vipax vznikla v roce 1999 a od roku 2002 se stala akciovou společností - VIPAX, a.s.. Od svého založení se zabývá výrobou protipožárních dveří, požárních uzávěrů, revizních dvířek. Stala se dodavatelem systémů požární ochrany PROMAT a dodává systémy protipožárního odvětrání.
Alexa Rank
1,000,001
Kominictví. Nabízíme veškeré kominické služby, revize, kontroly a čištění. Služby v oblasti požární ochrany včetně prodeje přenosných hasicích přístrojů a služby v oblasti bezpečnosti práce. Revize hasicích přístrojů a hydrantů.
Alexa Rank
1,000,001
SPACEforDREAMS®, výrobce autopříslušenství. SPACEforDREAMS®, výrobce autopříslušenství, automatrací SPACEBED® pro pohodlné spaní v autě, fixačních prvků pro fixaci zavazadel SPACEFIX®, ochrany před znečištěním SPACECOVER®
Alexa Rank
1,000,001
VamosTech s.r.o. - revízie elektrických zariadení. Naša spoločnosť vykonáva komplexné služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických. Zabezpečujeme kompletné elektroinštalácie od domovej prípojky až ku východzej revíznej správe. Kladieme dôraz na kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť pri vykonávaní našej činnosti. Služby, ktoré poskytujeme: revízie elektrických zariadení a inštalácií revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody) revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky revízie elektrického ručného náradia revízie elektrických častí strojov revízie zdravotníckej techniky Pravidelné kontroly, údržby a čistenia elektrickej inštalácie odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov Elektroinštalačné práce Stavebný dohľad nad elektroinštaláciami a montážou bleskozvodu nn prípojky
Alexa Rank
1,000,001
Smer.sk. Názov domény je zhodný s názvom politickej strany na Slovensku - SMER sociálna demokracia. Politická strana SMER sociálna demokracia je v súčasnosti najsilnejšou politickou stranou s podporou viac ako 30% oprávnených voličov (údaj z roku 2006). Vo voľbách 2012 strana získala až 44.41% voličov a takmer neobmedzenú moc. Prečo som doménu kúpil? Aby sme občanom vnukli otázku: "Ako nás ochráni strana, ktorá nedokáže ochrániť ani svoje meno? Ako jej záleží na nás, keď je nezáleží ani na nej samotnej?" Veď ak niekto plánuje budúcnosť, plánuje ju dlhodobo a myslí dlhodobo, koná dlhodobo, tzn. je schopný zabezpečiť svoje pohodlie, bezpečie a investovať aj do ochrany svojho mena. Ak však niekto myslí krátkodobo - je zrejmé, že mu na svojej značke a obraze nemusí záležať - tak ako tejto strane možno nezáleží na občanoch.
Alexa Rank
1,000,001
Pracovn zdravotn sluba -PZS- ENSARA, s.r.o. Pieany. ENSARA, s.r.o., Pieany - Komplexn sluba ochrany zdravia zamestnancov na pracoviskch. Kurzy prvej pomoci pre autokoly, zamestnancov, pre verejnos. Pracovn zdravotn sluba PZS.
Alexa Rank
1,000,001
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - PREVENT. Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, pracovně lékařské péče a školení řidičů. Poskytujeme služby outsourcingu BOZP více než 3 500 organizacím.
Alexa Rank
1,000,001
Home | ColorShop.cz. e-shop autolaky. Obchod s autolakýrnickými materiály zn. DuPont, 3M, Festool, Mirka, Sata, DeVilbiss, SIA, Sika a OrangeDOT. V sortimentu: barvy, auto laky, tužidla, ředidla, brusivo, leštící pasty, tmely, stříkací pistole, ochrany spodků.
Alexa Rank
1,000,001
Domů | Topprivat.cz. Topprivát Praha Vám nabízí široký výběr erotických služeb od mnoha krásných dívek. Sex nabízíme za velice příznívé ceny a a vybrat si můžete z opravdu bohaté nabídky erotických služeb, jako jsou například 69, Anál dámský, Anál panský, Autoerotika, Erotické masáže, Footfetish, Klasika, Lesbi show, Líbání, Masáž prostaty, Masáže, Oboustranný orál, Orál, Orál bez ochrany, Připínák, SM a další. Náš privát naleznete na ulici Italská v Praze.
Alexa Rank
1,000,001
Medical Help. Komplexní poskytování pracovně lékařských služeb. Provádíme odbornou poradenskou činnost ochrany a podpory zdraví zaměstnanců.
Alexa Rank
1,000,001
Kancelář soudní znalkyně Dr. Ing. Jany MATUROVÉ, LL.M.. Kancelář soudní znalkyně v oborech bezpečnosti práce, požární ochrany a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami
Alexa Rank
1,000,001
SETECH Telematics | Satelitné vyhľadávanie vozidiel. Satelitné (GPS) vyhľadávanie vozidiel napojené na pult centrálnej ochrany. Asistenčné služby a pomoc na cestách vždy a všade.
Alexa Rank
1,000,001
FuFu kabelky. Pravidla ochrany soukromí Obchodní podmínky
Alexa Rank
1,000,001
A R E S  S E C U R I T Y. Súkromná bezpečnostná služba patriaca k popredným bezpečnostným službám na Slovensku, najmä v segmente ochrany osôb a zabezpečovania poriadku na koncertoch, festivaloch, recepciách, športových a iných kultúrno - spoločenských podujatiach.
Alexa Rank
1,000,001
Soucitně | web nejen pro vegany a vegetariány. Soucitně je portál etického spotřebitelství, zdravého životního stylu, veganství a aktivismu za práva zvířat. Naleznete zde veganské recepty, mapu a seznamy restaurací, kalendář akcí, novinky ze světa ochrany zvířat, informace ohledně zdravotních aspektů, seznam slavných vegetariánů a veganů, citáty slavných o zvířatech a vegetariánství a i eshop.
Alexa Rank
1,000,001
Požární bezpečnost s.r.o.. Provádíme komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce pro organizace, podnikající právnické a fyzické osoby.
Alexa Rank
1,000,001
Poskytované služby. Elektrorevize Jiří Buben poskytuje služby v oblasti revizí vyhrazených elektrických zařízení nízkého napětí.Provádí revize elektro strojů, revize elektroinstalací, revize hromosvodů a systémů ochrany před bleskem, revize spotřebičů a nářadí, elektro revize svářeček a svařovacích zařízení.Poskytuje poradenskou činnost v oboru elektro, odstarňuje závady zjiětěné při revizích a smluvní elektroúdržbu.
Alexa Rank
1,000,001
SHZ Vysoké Mýto s. r. o.. Společnost SHZ Vysoké Mýto s.r.o. vznikla za účelem poskytování odborných a technických služeb v oblasti požární ochrany.
Alexa Rank
1,000,001
SALTO spol. s r. o. |. Váš partner ve světě ICT. V našem portfoliu najde řešení NetApp diskových polí, ochrany a správy dat; síťová řešení CISCO LAN a WLAN; serverové, virtualizační a konvergovanané technologie a další. Poskytujeme nezávislé služby multivendor maintenance.
Alexa Rank
1,000,001
Myslivost - Home. Časopis MYSLIVOST - odborné informace z myslivosti, zvěři, lovectví, kynologii, loveckého a sportovního střelectví, lesnictví a ochrany přírody.
Alexa Rank
1,000,001
Úvodní stránka. Národní bezpečnostní úřad je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Ve své činnosti se NBÚ řídi zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Alexa Rank
1,000,001
Dexis | Ochrana, bezpečnosť a priemyselná distribúcia. Poskytujeme profesionálne riešenia, služby a produkty v oblasti ochrany, bezpečnosti a priemyselnej distribúcie. Najširšia ponuka produktov na trhu.
Alexa Rank
1,000,001
Pojištění.cz - nejširší nabídka online pojištění v ČR. On-line nabídka pojištění aut, cestování, úrazu, majetku, domácnosti, odpovědnosti, zvířat, právní ochrany. Rychlé online sjednání bez chození na pobočku.
Alexa Rank
1,000,001
Fauna Carpatica - korytnačka močiarna, Tajba, plazy, obojživelníky, výskum a ochrana fauny. Fauna Carpatica je občianske združenie zaoberajúce sa výskumom a ochranou fauny karpatského regiónu. Hlavným objektom výskumu a ochrany sú plazy a obojživelníky a najmä korytnačka močiarna a NPR Tajba
Alexa Rank
1,000,001
Antistatika.info | Školení a služby pro ESD koordinátory | Antistatika.info. Zabýváme se problematikou ochrany před elektrostatickým výbojem, především v souvislosti s ochranou elektronických součástek před elektrostatickými jevy.
Alexa Rank
1,000,001
EuroFire. Základní filozofie společnosti se zakládá na komplexním poskytování kvalitních, ale cenově dostupných prostředků osobní ochrany.
Alexa Rank
1,000,001
Domů | Topmaserky.cz. Topprivát Praha Vám nabízí široký výběr erotických služeb od mnoha krásných dívek. Sex nabízíme za velice příznívé ceny a a vybrat si můžete z opravdu bohaté nabídky erotických služeb, jako jsou například 69, Anál dámský, Anál panský, Autoerotika, Erotické masáže, Footfetish, Klasika, Lesbi show, Líbání, Masáž prostaty, Masáže, Oboustranný orál, Orál, Orál bez ochrany, Připínák, SM a další. Náš privát naleznete na ulici Italská v Praze.
Alexa Rank
1,000,001
Pojištění.cz - nejširší nabídka online pojištění v ČR. On-line nabídka pojištění aut, cestování, úrazu, majetku, domácnosti, odpovědnosti, zvířat, právní ochrany. Rychlé online sjednání bez chození na pobočku.
Alexa Rank
1,000,001
EuroFire. Základní filozofie společnosti se zakládá na komplexním poskytování kvalitních, ale cenově dostupných prostředků osobní ochrany.
Alexa Rank
1,000,001
Vodamax s.r.o. :: Úvod. Spoločnosť vodaMAX, s.r.o. profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd.
Alexa Rank
1,000,001
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) byl zřízen jako ústřední orgán ochrany dětí v soukromoprávních věcech s mezinárodním prvkem. Úřad je správním úřadem s celostátní působností a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Alexa Rank
1,000,001
Čipové zámky ochrání vaší nemovitost | GLANZ SECURITY. Elektromotorické čipové zámky nabízejí nové řešení ochrany objektů, skříní a trezorů, s vysokou úrovní zabezpečení.Elektromotorické zámky dále nabízejí pohodlné ovládání, při ztrátě čipu nemusíte měnit zámek.
Alexa Rank
1,000,001
Kanketsu :: Titulní strana. Kanketsu je nový styl akademického psaní. Jeho název pochází z japonštiny. Má více významů, ale my jsme si ho vybrali pro jeho význam „stručně“.
Alexa Rank
1,000,001
Lahodná pizza jedině z naší pizzerie Praha 5. Pizzerie Praha připravuje řadu oblíbených italských jídel. Pizza, saláty a ciabatta, vše dle tradiční italské receptury. Skutečně pravá italská pizza, to je
Alexa Rank
1,000,001
Obec Mad | Nagymad
Alexa Rank
1,000,001
| Agro Haná. Rostlinná prvovýroba, ovocný sad, skleník, hospodářská půda, pronájem polí
Alexa Rank
1,000,001
Alexa Rank
1,000,001
Obec Kameničany | oficiálne internetové stránky
Alexa Rank
1,000,001
Close. Stvorené pre život: Chceme, aby naše produkty vzbudzovali nadšenie, zlepšovali kvalitu života a pomáhali chrániť prírodné zdroje.
Alexa Rank
1,000,001
Cinema 4D CZ homepage
Alexa Rank
1,000,001
OEZ s.r.o.. OEZ s.r.o. působí na českém trhu více než 70 let. Tradiční výrobce jistících a spínacích přístrojů nízkého napětí!
Alexa Rank
1,000,001
Asociace chovatelů exotického ptactva
Alexa Rank
1,000,001
MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí - MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí. MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí
Alexa Rank
1,000,001
MindMaze - nejlepší únikové hry v Praze. Zahrajte si nejlépe hodnocené únikové hry v Praze - strhující atmosféra, spletité úkoly, přátelská obsluha a skvělá zábava! Vaše dobrodružství už čeká!
Alexa Rank
1,000,001
Yale Česká republika - Yale Smart Living. Oficiální webová stránka Yale
Alexa Rank
1,000,001
Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení. Tonery aj pre Vašu tlačiareň. Registráciou získate 1 € na nákup.
Alexa Rank
1,000,001
V-Ray CZ homepage
Alexa Rank
1,000,001
Podlahové elektrické kúrenie - TOP materiál. Raychem, Honeywell, Ferroli - podlahové kúrenie, podlahové vykurovanie, vykurovacie káble do odkvapov
Alexa Rank
1,000,001
Špičkové japonské skútry ADIVA | Adiva-motor.cz. Deskription: Adiva – japonský výrobce špičkových skútrů a tříkolek. Adiva je průkopníkem moderní variabilní výbavy pro ochranu a komfort cestujících.
Alexa Rank
1,000,001
*** VENTILÁTORY ZLÍN - e-shop ***. Prodej zboží
Alexa Rank
1,000,001
Elektrikář. Elektrikář
Alexa Rank
1,000,001
eFarby.sk | Najväčšie internetové farby laky - miešanie farieb. Farby máme skladom. Dodávame farby laky aj vo veľkých množstvách do 24hod. Veľkoobchod s vernostným programom. Miešanie farieb online. Doprava zdarma online poradenstvo a darček za nákup je samozrejmosťou. Vrámci SR a ČR máme 8 výdajných miest. Vyskúšajte si pohodlný a spoľahlivý nákup farieb od internetových špecialistov na farby. eFarby.sk sú prvé a najväčšie internetové farby laky na Slovensku! Maloobchod / Veľkoobchod farby laky.
Alexa Rank
1,000,001
Hutermann - infraspinace pir, termostaty, kamery, lokalizace, sledovani osob a vozidel, gsm bezdratovy alarm, videotelefony, zabezpecovaci systemy
Alexa Rank
1,000,001
Montáže bezpečnostních a kamerových systémů - bezpečnostní služba Sistel. Nabízíme montáže EZS, PZTS, EPS, bezpečnostních a CCTV kamerových systémů, zabezpečení bytů a domů, videotelefony a napojení na PCO - bezpečnostní služba Sistel International Praha.
Alexa Rank
1,000,001
Power Service Int. s.r.o. - Home. Spoločnosť Power Service Int. s.r.o. je zameraná na realizáciu projektov v energetike, prenosu a distribúcie elektriny, vrátane obnoviteľných zdrojov energie.
Alexa Rank
1,000,001
FLORENCE - Odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese. Florence publikuje aktuální informace, odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (Zpravodaj ČAS, zpravodajství z kongresů, kazuistiky, praktické zkušenosti, výzkumné práce), informuje o novinkách v legislativě, managementu a dalších.
Alexa Rank
1,000,001
Bezpečnostní a úklidové služby, náhradní plnění | Vkus-Bustan.cz. Řadíme se k předním dodavatelům bezpečnostních a úklidových služeb. Prověrka Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení
Alexa Rank
1,000,001